The best psychologist in Tehran

کتاب فراموشی فروید که بخشی از کتاب روانشناسی فراموشی آسیب شناسی در زندگی روزمره است

قیمت : رایگان

اگر بخواهیم معروفترین نامی که همزمان با شنیدن آن واژه روانشناسی تداعی میشود را نام ببریم باید از زیگموند فروید یاد کنیم . کسی که اثرگذاری او بر روی علم روانشناسی سایه افکنده و خواهد افکند .

کتاب فراموشکاری اثر این اسطوره و عصب شناس اتریشی که از بهترین روانکاو های تاریخ تلقی میشود را میتوان از آثار شاخص در حوزه یادآوری و فراموشی دانست .

کتاب فورگتینگ تینگز forgetting things که در فارسی به نام فراموشی ترجمه شده است را شاید بتوان با نام دقیق تری به نام فراموش کردن چیزها خواند .

این کتاب بخشی از کتابی است که فروید در سال هزار و نهصد و یک میلادی تحت عنوان روانشناسی فراموشی آسیب شناسی در زندگی روزمره منتشر کرد . کتابی که به نظر بسیاری از متخصصان این حوزه میتوان آن را بهترین اثر زیگموند فروید دانست .

در این کتاب او عقاید خود را که در نتیجه سالیان متعدد تحقیقات پیرامون فراموشی به دست آورده بیان میکند . او فراموشی را محصول افکار ناخودآگاه انسان میداند . او معتقد است که جریان های ذهنی نشات گرفته از ناخودآگاه هستند که باعث فراموشی در ذهن انسان میشوند .

این کتاب در دو فصل زیر اطلاعات جامعی در رابطه با خاستگاه فراموشی در ذهن به مخاطب و خواننده اثر میدهد :

  1. فراموش کردن تاثیرات و مقصودها
  2. فراموش کردن اسم های خاص

این کتاب را حسن اکبریان طبری ترجمه و از طریق کتابسرای تندیس به چاپ رسانده است .

خرید : تماس با ما
بهترین روانشناس حال حاضر ایران